Čo je prvá pomoc

co je prva pomoc

 

Prvá pomoc je súbor jednoduchých a účelných opatrení, ktoré slúžia na bezprostrednú pomoc pri náhlom ohrození života alebo postihnutí zdravia a ktoré môžu byť poskytnuté kdekoľvek a kedykoľvek aj bez špeciálnych pomôcok.

 

PODĽA ZÁKONA

Základnou a morálnou povinnosťou každého občana je poskytnúť prvú pomoc osobe, ktorá je v nebezpečenstve života alebo javí známky ohrozenia života a zdravia. Na túto definíciu nadväzuje norma sankcií nachádzajúca svoje miesto v Trestnom zákone č.300/2005 Z. z., (trestný čin neposkytnutia prvej pomoci), ktorý postihuje porušenia povinnosti poskytnutia alebo privolania pomoci:

§ 177 odsek 1 uvádza: „Kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, neposkytne potrebnú pomoc, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“

Odsek 2 uvádza ďalej: „Kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, neposkytne potrebnú pomoc, hoci je podľa povahy svojho zamestnania povinný takú pomoc poskytnúť, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.“

V § 178 je definovaná aj povinnosť vodičov: „Vodič, ktorý po dopravnej nehode, na ktorej mal účasť, neposkytne osobe, ktorá pri nehode utrpela ujmu na zdraví, potrebnú pomoc, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.“

 

ZÁKONNÍK PRÁCE (Zbierka zákonov č. 124/2006)

§ 8 (1) Zamestnávateľ je pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia povinný a.) vopred vykonať opatrenia a zabezpečiť prostriedky potrebné na ochranu života a zdravia zamestnancov a na poskytnutie prvej pomoci a na ten účel najmä:

1. písomne určiť postup pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci

2. vybaviť pracoviská potrebnými prostriedkami vrátane prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci


3. určiť a odborne spôsobilými osobami vyškoliť a pravidelne školiť dostatočný počet zamestnancov na vykonávanie záchranných prác, evakuácie a na poskytovanie prvej pomoci, ako aj na hasenie požiaru

4. zabezpečiť potrebné kontakty s príslušnými zdravotníckymi pracoviskami, záchrannými pracoviskami a hasičskými jednotkami.